W razie wątpliwości:
zapytaj Beanie!

Wyślij SMS o treści:
imię i nazwisko
oraz miasto

na 76067


7.38 Zł za wysłanie wiadomości
Usługa BuzzBeanie jest odpłatnym serwisem stanowiącym świadczenie dodatkowe do usługi telekomunikacyjnej, w ramach której Użytkownik uzyskuje od Dostawcy pozyskane Internecie informacje na interesujący Użytkownika temat. Usługa jest dostępna dla Użytkowników dowolnej sieci komórkowej operatora telekomunikacyjnego, który ma siedzibą na terenie Polski. Zasady dotyczące Usługi zostały szczegółowo opisane w Regulaminie. Zamawiając Usługę Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść. Opłata za skorzystanie z Usługi jest doliczana do rachunku za świadczenie usług telekomunikacyjnych. Usługę zamawia się wysyłając odpłatny SMS na numer 76067. Koszt za wysłanie każdego pojedynczego SMSa (tj. nie więcej niż 160 znaków 7-bitowych) wynosi 7,38 złotych brutto. Usługa ma charakter jednorazowy, tj. w ślad za wysłanym przez Użytkownika SMS-em z pytaniem, Dostawca przesyła mu zwrotnie odpowiedź. Wraz z wysłaniem przez Dostawcę odpowiedzi, Usługa zostaje wykonana. Kolejna umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta tylko i wyłączenie, jeśli Użytkownik wyśle do Dostawcy kolejnego płatnego SMSa z interesującym go pytaniem lub zagadnieniem. Wysyłanie pierwszego SMSa do Dostawcy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podany numer wiadomości marketingowych. Tym niemniej, udzielna zgoda może być w każdym czasie wycofana bez ponoszenia dodatkowych kosztów: cofnięcie zgody wymaga wysłania SMS o treści STOP na numer 76067 (koszt: 0 zł). Cofnięcie zgody powoduje, że dany Użytkownik nie będzie otrzymywał kolejnych wiadomości marketingowych, choćby ponownie zamówił Usługę. Usługodawcą jest spółka prawa niemieckiego pod firmą Claus Mobi GmbH z siedzibą w Düsseldorfie, Immermannstrasse 13, 40210, Düsseldorf, Niemcy, adres do korespondencji: j.w., zarejestrowana w rejestrze handlowym Amtsgericht Düsseldorf pod numerem HRB76676, numer identyfikacji podatkowej: DE305829777. Usługodawca jest zobowiązany dostarczać Usługę bez wad.
Język
Info: +48221165921 / info.pl@buzzbeanie.com